The Incarnation – Part 1: “Hail the Incarnate Deity!” [John 1:1-18]